One Shoe logo

Creative & Digital Agency

Hoe helpt een digital agency jou als Product Owner succesvol te zijn?

Of het nu een platform, app, website, portal of webapplicatie is: als Product Owner van digitale projecten wil je het maximaal haalbare resultaat binnen de kaders van je project behalen. Aan de basis ligt een goede samenwerking met je digital agency. Op welke manier helpt een digital agency je met het behalen van een succesvol resultaat?

Pascal van Bergen | 22 apr 2020

Digital agency helpt jou als Product Owner

Bij een samenwerking met een digital agency heb jij als Product Owner binnen het Scrum team een belangrijke - zo niet de belangrijkste - rol: jij bepaalt wat er wanneer wordt gerealiseerd. Maar ondanks dat de Product Owner bewust maar één persoon is zodat je het volledige overzicht hebt, sta je er niet alleen voor! Want wat al onze succesvolle projecten met elkaar gemeen hebben is een goede samenwerking tussen de Product Owner en het Scrum team. Dit team doet er alles aan om jou als Product Owner te helpen met het maken van slimme keuzes en te ondersteunen bij jouw verantwoordelijkheden:

  1. Het grote plaatje voor ogen houden en visie hebben
  2. De vertaalslag maken tussen business en uit te voeren taken
  3. Een sterke positie in de eigen organisatie hebben
  4. Deskundig zijn op inhoud en beslissingen kunnen en durven nemen

In onze optiek ligt er een grote rol voor het bureau om jou als Product Owner bij te staan om samen zoveel mogelijk waarde te creëren. Wat mag je van een digital agency hierin verwachten? 

1. Het grote plaatje en visie

Rol van de Product Owner

Als Product Owner is je belangrijkste taak om de waarde van hetgeen dat wordt opgeleverd in een project te optimaliseren. Het Scrum team realiseert daardoor de meest relevante zaken eerst waardoor de oplevering van een eerste versie van een werkend product snel volgt. Dat klinkt eenvoudiger dan het is; de echte kunst is om de zaken met de hoogste business value te selecteren, afgewogen tegen de inspanningen om deze te realiseren.

Samenwerking met de digital agency

Van het Scrum team bij je digital agency mag je als Product Owner verwachten dat deze je helpt om inschattingen te doen voor de benodigde inspanningen voor de diverse onderdelen, zodat je kunt bepalen of de kosten van een onderdeel opwegen tegen de business value die deze oplevert. Bij One Shoe letten we erop de te realiseren onderdelen zo klein mogelijk te maken en te houden, en niet te verzanden in details. Toevoegingen en nice to haves later realiseren is altijd een optie, na een eerste oplevering. Hierbij zal ons Scrum team jou als Product Owner adviseren - en wanneer nodig stories opsplitsen en refinen.

Bij One Shoe vinden we het bovendien belangrijk om breder te kijken naar de aanleiding en context van een project, zodat we met jou als Product Owner mee kunnen denken over de prioritering en backlog management. Dit kan starten in de vorm van strategiesessies, waarbij wij helpen een vraagstuk of probleem te definiëren. En vervolgens het vraagstuk of probleem vanuit de organisatie doorvertalen naar concreet te bouwen deelproducten - een proces waar One Shoe heel veel ervaring en expertise voor in huis heeft.

2. De vertaalslag tussen business en uit te voeren taken

Rol van de Product Owner

Je neemt als Product Owner veel kennis vanuit de organisatie mee en hebt vaak veel kennis van de eindgebruikers en hun wensen. Het Scrum team van One Shoe brengt juist UX en technische kennis met zich mee. De combinatie van deze kennis maakt dat wij gezamenlijk tot slimme oplossingen voor deelproblemen komen.

Samenwerking met de digital agency

Van een digital agency mag je dus verwachten dat het de UX en technische kennis actief inbrengt in het project. Bij One Shoe vullen wij dit concreet in met refinement sessies met het team, inclusief jou als Product Owner. Alle kennis zit dan bij elkaar om tafel. En wanneer nodig met zogenaamde pre-refinement sessies met specialisten op juist díe vlakken die nodig zijn om jou en je stakeholders van de juiste input te voorzien - en om de juiste informatie op te halen. Wij willen graag weten wat de vraag achter de vraag is, zodat we de juiste oplossing voor het échte vraagstuk kunnen aandragen. Verrassend vaak is de eerste functionele vraag van een stakeholder niet gerelateerd aan het echte achterliggende probleem.

Onze UX specialisten, met ondersteuning van onze developers, vertalen vervolgens de opgedane informatie en ideeën naar backlog stories inclusief heldere acceptatiecriteria. Deze voorzien wij graag direct van wireframes en/of grafische designs. Dat maakt het makkelijker om over functionaliteiten te praten, om je stakeholders betrokken te houden bij het proces én om hen om nieuwe input te vragen. Wij zitten hierbij als digital agency in de sweet spot doordat wij bij het beschrijven van de backlog stories rekening houden met efficiënte technische implementaties, en daardoor relatief snel op te leveren deelproducten definiëren. 

Al deze zaken zijn uiteraard optioneel; jij geeft als Product Owner aan op welk niveau en bij welke taken uitbesteding of ondersteuning gewenst is!

Digital agency helpt jou als Product Owner

3. Sterk staan in de eigen organisatie

Rol van de Product Owner

Aangezien je als Product Owner verantwoordelijk bent voor de uitkomsten van het project moet je mandaat krijgen van jouw organisatie om beslissingen te nemen - en moet de organisatie deze respecteren. Dat vergt vertrouwen, maar daarvoor moet je als Product Owner ook staan voor de genomen beslissingen en deze kunnen toelichten aan je stakeholders - binnen en eventueel buiten de organisatie. Je moet als Product Owner dus de stakeholders meekrijgen én meenemen. Geen eenvoudige taak!

Samenwerking met de digital agency

Wat betreft stakeholder management trek je gezamenlijk op met je digital agency. One Shoe kan je hierbij bijvoorbeeld helpen door beslissingen toe te lichten aan stakeholders. Een goede vorm hiervoor is onze technici of UX specialisten direct te laten presenteren aan je stakeholders. In de praktijk blijkt dat dit extra gewicht in de schaal legt en dat stakeholders zich sneller laten overtuigen. Dit is tevens een mooie kans voor je stakeholders om rechtstreeks vragen te stellen aan de specialisten van One Shoe!

Als je organisaties niet gewend is om agile te werken, maar meer gewend is aan traditionele waterval projectvormen, dan is het nodig om de organisatie vertrouwd te maken met de agile principes. Je krijgt als Product Owner dan lastig te beantwoorden vragen vanuit de organisatie, zoals "Wat krijgen we precies aan het eind van het project?". Het juiste antwoord is uiteraard “zoveel mogelijk business value voor het beschikbare budget”. Als je organisatie niet agile minded is, dan mist het de kennis dat dit ook inhoudt dat daardoor van te voren niet alle (uitwerkingen van) functionaliteiten exact bekend zijn. En dat je als Product Owner het mandaat moet krijgen om gedurende het project nog beslissingen te nemen die van invloed zijn op de uitkomsten. One Shoe helpt je graag om je organisatie bekend te maken met de agile principes door bijvoorbeeld presentaties aan je organisatie te geven. Wij kunnen dit aanvullen met uitwerkingen en voorbeelden voor wat dit precies betekent voor jouw specifieke project.

4. Deskundig zijn op inhoud en beslissingen nemen

Rol van de Product Owner

Het is al genoemd: het is heel belangrijk dat je als Product Owner beslissingen kúnt nemen. Even belangrijk is dat je als Product Owner daadwerkelijk beslissingen neemt. Dit geldt voor de invulling van de individuele backlog stories én voor het bepalen van de onderlinge prioriteiten tussen deze stories in het product backlog. Uiteraard is hiervoor op veel vlakken kennis nodig.

Samenwerking met de digital agency

Je doet er goed aan om de kennis van je digital agency te benutten. One Shoe helpt je graag op UX, Digital Design, technische en procesmatige vlak. Vervolgens prioriteer je als Product Owner de backlog zodat je het snelst de meeste business value en daarmee projectdoelen behaalt. Hierbij is het samenspel tussen de kennis van jou als Product Owner en de specialisten uit het Scrum team van One Shoe van groot belang - wat ook betekent dat je er als Product Owner niet alleen voorstaat. De kennis zit in het hele team!

Elk (Scrum) project is uniek

Elk project, elke organisatie en elke Product Owner is uniek. De wijze waarop - en de taken waarmee - wij je als Product Owner assisteren verschillen per project. Juist daarom is het verstandig om vóór de start van een Scrum project de tijd te nemen om goed met elkaar af te stemmen waar je als Product Owner behoefte aan hebt - ook qua ondersteuning van het takenpakket. En vooral om af te stemmen hoe een digital agency zoals One Shoe deze behoeften voor je kan vervullen. Een goede samenwerking tussen jou als Product Owner en ons als digital agency leidt zonder meer tot de succesvolste projecten!

Digital agency helpt jou als Product Owner
Over de auteur: Pascal van Bergen

Pascal van Bergen is senior projectmanager bij creative & digital agency One Shoe. Als certified Scrum Master begeleidt hij projecten van start (strategie, UX en design) tot oplevering en vervolgens bij doorontwikkelsprints. Dit doet hij in nauwe samenwerking met multidisciplinaire teams bestaande uit zowel technische als creatieve specialisten. Hij krijgt energie van projecten met organisatorische en technische complexiteit, en houdt van het samenspel tussen alle deelnemers en stakeholders bij deze projecten. Pascal heeft voor uiteenlopende organisaties gewerkt zoals het Jeroen Bosch Ziekenhuis, DHL Express, Stichting Kanker.nl, Nuffic, Studiekeuze123, OLVG, FocusCura en Eurail.