One Shoe logo

Creative & Digital Agency

UX Discovery: definieer de blauwdruk van je digitale oplossing

Yes, we gaan met zijn allen wat nieuws maken! Een nieuwe website, een app, een intranet of andere digitale oplossing. Champagne, handtekeningen, en nu dan? Wat gaan we eigenlijk doen?

Lex Laureijssen | 06 jul 2020

UX Discovery fase uitgelegd

De eerste fase bij het starten van een nieuw ontwikkelingstraject - de discovery fase - is vaak de meest ongrijpbare voor belanghebbenden van de nieuwe oplossing (belanghebbenden worden ook wel stakeholders genoemd, dus vanaf nu zullen we deze zo benoemen). Aan bureauzijde weten we wat er moet gebeuren, maar voor jou als stakeholder is het soms wel even zoeken en wennen.

Dit komt omdat de eerste fase veel werk, visie en input van je vraagt. En er niet meteen een concreet voorstel op tafel ligt waar je meteen mee aan de slag kan. Verwachtingen zijn niet altijd duidelijk, en soms lijkt het zelfs een stap terug in plaats van vooruit. Je hebt samen met jouw collega’s vaak al nagedacht over wat “het” moet worden en wat jullie graag zouden willen zien. De behoefte aan een nieuwe oplossing komt niet zomaar uit de lucht vallen, dus je wensen zijn misschien al wel (deels) duidelijk. En toch beginnen we vaak weer ergens vooraan?

In deze blog serie gaan we in op de eerste fase van het ontwikkeltraject: de UX Discovery fase. We leggen uit waarom het zo belangrijk is om even een stap terug te doen, en welke stappen je vervolgens neemt om ervoor te zorgen dat je de “blueprint” van je digitale oplossing creëert. Daarna kunnen designers en developers vervolgens goed geïnformeerd aan de slag!

Back to square one?

Er zijn een aantal redenen waarom deze eerste fase, de discovery fase, veel input en betrokkenheid van stakeholders vereist: 

1. Expertise uitwisselen

Als bureau hebben we alle digitale expertise in huis, maar de inhoudelijke expertise en informatie moet van de stakeholders komen: marktkennis, branchekennis, organisatiekennis, kennis van de interne politieke verhoudingen en kennis van de klanten en eindgebruikers. Ook weet jij wat je graag zou willen bereiken, wat je toekomstvisie is voor de organisatie en voor de nieuwe digitale oplossing. Zonder deze informatie is het niet mogelijk om de best mogelijke oplossing te realiseren en goed advies te geven over wat de ideale stappen zouden zijn.

2. Ownership en draagvlak creëren

Door vanaf fase één samen op te trekken creëer je vroeg in het project 'ownership' bij jou en andere stakeholders. De oplossing wordt mede door jullie ontwikkeld, het wordt daardoor ook echt jullie website, en dus gedragen door mensen binnen de organisatie die kunnen verantwoorden aan anderen waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn. Zo voorkomen we samen dat er geen mismatch ontstaat en blijft de relatie tussen bureau en klanten gezond.

3. Beslissingen nemen

In deze fase generen we veel ideeën en nemen we belangrijke beslissingen over de toekomst van de oplossing. We creëren ook een solide basis voor het nemen van deze beslissingen. Verschillende stakeholders hebben vaak een andere invalshoek vanwaaruit ze de naar oplossing kijken. Ze proberen vaak het stuk wat voor hen en hun eindgebruikers belangrijk is te verwerken in de oplossing. Uiteindelijk moet deze puzzel van verschillende wensen en behoeftes samen gelegd gaan worden.

Teveel kapiteins op een schip is echter ook niet goed. Bij discussie of twijfel kan je daarmee een patstelling creëren en verzanden in een tijdrovende besluitvormingsproces. Er moet vanuit de organisatie iemand aangewezen worden die de uiteindelijke beslissingen gaat nemen in deze situaties. Deze persoon heet de Product Owner (PO). Een goede PO luistert naar alle stakeholders (hij is er zelf ook één, en doet verder vaak actief mee in het proces), neemt hun overwegingen mee, maar zet daar ook het advies van het bureau naast en beslist uiteindelijk op basis van alle informatie de richting die we opgaan. Vaak gaat dit in overleg met de UX-er van het bureau.

Wat is UX?

In het kort staat UX voor User Experience. UX-design structureert en ontwerpt de ervaring van de eindgebruiker met een digitale oplossing. Deze ervaring gaat verder dan alleen een mooie interface of de look en feel. We proberen de oplossing zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de manier waarop de gebruiker deze zou willen gebruiken. Zodat de gebruiker een zo vloeiend en frictieloos mogelijk proces doorloopt om zijn doelen te behalen.

UX Discovery fase uitgelegd

De stappen in een Discovery fase

De UX Discovery fase bestaat uit grofweg twee grote stappen: discover en define. Tijdens discover ga je eerst de breedte in. We proberen zoveel mogelijk informatie en ideeën op tafel te krijgen. Bij define gaan we deze filteren en distilleren naar een concrete visie en een duidelijk overzicht - de blauwdruk - voor de toekomst.

Deels overlappen deze twee stappen soms, een hele strikte scheiding is er niet altijd. Je moet bijvoorbeeld documenteren wat er in stap één gebeurt, maar dat doe je soms ook al deels tijdens het proces. Voor het leesgemak behandelen we dit wel redelijk linear.

  • Stap 1: Discover  (desk-research, user needs, business goals en customer journeys)
  • Stap 2: Define (documentatie, requirements, kostenplaatje, planning en MVP)

Afhankelijk van de afspraken die er gemaakt zijn stopt hierna vaak de discovery fase. Het kan echter zijn dat er wel al designs gemaakt gaan worden op basis van de discovery zodat er een validatie kan plaatsvinden op de gekozen richtingen. Dit valt echter buiten de officiële discovery fase. De stappen zijn daarin nog vrij fluïde en worden aangepast aan de behoeftes van het traject. Geen enkel proces is 100% identiek.

In het volgende deel van deze blog reeks zullen we Stap 1: Discover verder behandelen.